Training Driftkikker: Anger management training en coaching in zelfbeheersing en woedebeheersing (tel. 035-6288819, Hilversum)

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Overeenkomst

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van de eenmanszaak Van Hoegee Consulting,  opgenomen in de KvK onder nummer 30195795, Postadres Diepeweg 23, 1211 AE te Hilversum, telefoon 035-6288819, mede handelend onder de namen Training Driftkikker en ShoShin.
 2. Offertes betreffende groepscursussen worden uitgebracht door, en overeenkomsten worden aangegaan met de eenmanszaak Van Hoegee Consulting. Overeenkomsten voor individuele begeleiding en overeenkomsten inzake budolessen worden altijd aangegaan met Van Hoegee BV, niet met Van Hoegee Consulting, om redenen betreffende de aansprakelijkheidsverzekering. Voor de duidelijkheid zijn de algemene voorwaarden zoveel mogelijk gelijk gesteld. De overeenkomst wordt aangegaan door middel van een online inschrijfformulier waarbij u heeft aangevinkt deze algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd, of een overeenkomst per e-mail waarbij de voorwaarden zijn toegevoegd. Daarnaast geldt dat, wie een factuur betaalt aan Van Hoegee Consulting, akkoord gaat met deze voorwaarden, zoals ook op de factuur is vermeld. Ze zijn ook online te lezen (zie hieronder voor de link).
 3. De algemene voorwaarden kunnen tussentijds worden aangepast. Klanten worden hierover voortijdig geïnformeerd. Wanneer klanten het niet eens zijn met wijzigingen, dienen zij dit binnen twee weken schriftelijk te laten weten, waarna zij geacht worden met de veranderingen te hebben ingestemd. Wie niet instemt, kan in overleg met Van Hoegee Consulting verder onder de oude voorwaarden, of de overeenkomst stopzetten.
 4. De overeenkomst is altijd een inspanningsverbintenis, tenzij een heel specifiek resultaat schriftelijk is gegarandeerd.
 5. Door klant te worden bij Van Hoegee Consulting begrijpt en accepteert de klant dat Van Hoegee Consulting meerdere soorten diensten en producten aanbiedt, terwijl Van Hoegee BV hierop gelijkende diensten aanbiedt. Deze diensten en producten zijn onder andere:
  1. Trainingen, cursussen en coaching (in een groep of 1-op-1) op de eigen locatie of elders
  2. Trainingen, cursussen en coaching (in een groep of 1-op-1) via internet
  3. lessen (alleen in Van Hoegee BV)
  4.  (E-)boeken
 6. Per dienst of product kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing kunnen zijn (zie hieronder).
 7. Eventuele ondersteuning die Van Hoegee Consulting biedt bij producten of diensten, is afhankelijk van wat de klant heeft aangeschaft. De ondersteuning staat nader omschreven op de website, op de productpagina.

Artikel 2: Offertes

 1. Offertes worden altijd gedaan op naam van Van Hoegee Consulting. Offertes zijn altijd geldig gedurende 30 dagen, tenzij expliciet anders is aangegeven. Van Hoegee Consulting is enkel aan de aanvaarding gebonden als dit binnen deze 30 dagen (of de expliciet aangegeven andere termijn) is gedaan, of indien pas later is aanvaard, maar Van Hoegee Consulting alsnog expliciet en schriftelijk het aangaan van de overeenkomst bevestigt, of bevestiging onmiskenbaar blijkt uit het handelen van Van Hoegee Consulting.
 2. De prijzen van de offertes zijn altijd exclusief BTW voor bedrijven, en inclusief BTW voor consumenten.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Van Hoegee Consulting niet om een deel van de overeenkomst te verrichten voor een deel van de prijs, tenzij Van Hoegee Consulting daar expliciet en schriftelijk mee instemt.

Artikel 3: betaling en boete

 1. Betaling zal plaatsvinden door middel van overschrijving naar de bankrekening van Van Hoegee Consulting, NL05 KNAB 0258 6007 48, onder vermelding van het factuurnummer en de naam van de klant. Van Hoegee Consulting biedt eventueel voor het gemak van de klant de mogelijkheid tot automatische incasso of betaling per I-deal.
 2. Wanneer voor de vervaldatum de betaling niet is ontvangen, heeft Van Hoegee Consulting het recht de klant uit te sluiten van het verder volgen van lessen of diensten in de daarop volgende periode, totdat betaling is geschied.
 3. Wanneer de betaling ten onrechte niet wordt voldaan, heeft Van Hoegee Consulting recht op vergoeding van rechtsbijstand en incassokosten ten bedrage van 15% van de vordering, plus een boete voor alle extra administratieve lasten van 250 Euro (75 Euro voor consumenten), of minder indien Van Hoegee Consulting eenzijdig besluit dat minder volstaat.

Artikel 4: Opzegging, opzegtermijn en verschuldigde bedragen

 1. Betaling is ook verschuldigd indien een klant, om welke reden dan ook, één of meer malen niet in staat is aan de training, cursus of coaching deel te nemen. In geval van een ernstige ziekte, blessure of bijvoorbeeld stages in het buitenland, kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Een en ander kan alleen bij tijdige melding en in onderling overleg met Van Hoegee Consulting. In geval van tijdige ziekte of blessure, van de klant of van begeleiders, wordt de mogelijkheid geboden de training/cursus/coaching op een ander moment in te halen. Bij langdurige uitval van de begeleiders zal Van Hoegee Consulting er zelf toe overgaan geld terug te betalen.
 2. Voor trainingen, cursussen en coaching geldt:
  1. In geval van afzonderlijke (gecombineerde) online en/of offline training, cursus en/of coaching dient de betaling van het overeengekomen lesgeld ineens in zijn geheel vooruit te worden gedaan.  In bepaalde gevallen kunnen betalingstermijnen worden afgesproken.
  2. In geval van individuele begeleiding kan, in afwijking van het bovenstaande, een afzonderlijke betalingsregeling worden overeengekomen.
  3. Opzegging van de overeenkomst ten aanzien van een afzonderlijke training, cursus (online en/of offline) of coaching kan alleen schriftelijk (per mail) uiterlijk tien werkdagen vóór aanvang van de cursus en onder de daartoe bij inschrijving voor die cursus of overeenkomst gestelde voorwaarden. Latere opzegging door de klant voorafgaand aan de cursus leidt tot een verplichte betaling van 50% van het lesgeld.  
  4. Opzegging na aanvang van de cursus zonder tekortkoming van de kant van Van Hoegee Consulting leidt ertoe dat het volledige bedrag verschuldigd is. Ook deze opzegging moet per e-mail gedaan worden, met duidelijke vermelding bij het onderwerp dat het een opzegging betreft.

Artikel 5: Opschorting en ontbinding

 1. Van Hoegee Consulting is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, dan wel indien Van Hoegee Consulting na het sluiten van de overeenkomst heeft vernomen van omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat klant haar verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Voorts is Van Hoegee Consulting bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. In geval van liquidatie, van (een aanvraag van) schuldsanering, surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging  ten laste van de klant, of een (andere) omstandigheid waardoor de klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Van Hoegee Consulting vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting betaling van enige restitutie, boete of schadevergoeding.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn alle vorderingen van Van Hoegee Consulting op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Van Hoegee Consulting de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Van Hoegee Consulting alle aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan activiteiten van Van Hoegee Consulting, geschiedt in beginsel op eigen risico van de klant. De klant moet daarom altijd zelf ook goed opletten wat hij of zij doet, zowel voor zichzelf als voor anderen. De klant moet zich te allen tijde houden aan de regels zoals deze in de trainingsruimte zelf duidelijk kenbaar zijn gemaakt. Bij activiteiten op andere locaties dan de eigen trainingsruimte, dienen de vooraf aan de opdrachtgever verschafte locatieregels in acht te worden genomen. Zijn deze regels geschonden dan kan enkel de klant en/of de opdrachtgever en/of deelnemer aansprakelijk zijn.
 2. In ruil voor een gebruiksrecht op alle  merknamen van Van Hoegee Consulting, accepteert Van Hoegee BV alle aansprakelijkheid van Van Hoegee Consulting ten opzichte van diens klanten. Van Hoegee Consulting, de heer Van Hoegee of individuele begeleiders zijn in geen geval aansprakelijk. Enkel Van Hoegee BV kan eventueel aansprakelijk worden gesteld voor schade, maar maximaal tot het bedrag waarvoor Van Hoegee BV een passende aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten. Ook met betrekking tot fysieke of online producten die eventueel worden gekocht, kan enkel Van Hoegee BV aansprakelijk worden gesteld, en enkel tot het bedrag dat de polis uitkeert.
 3. Van Hoegee Consulting of Van Hoegee BV zijn niet aansprakelijk voor vermissing van kleding of andere eigendommen die zijn achtergelaten in of in de nabijheid van de trainingsruimte.
 4. Van Hoegee Consulting of Van Hoegee BV kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor smartengeld of shockschade.
 5. De klant is aansprakelijk voor de schade die hij door schuld, opzet en nalatigheid toebrengt aan apparatuur of andere eigendommen van Van Hoegee Consulting, Van Hoegee BV, of andere klanten van de activiteiten of derden.
 6. Als naast Van Hoegee Consulting of Van Hoegee BV wellicht (ook) een andere partij aansprakelijk gesteld kan worden (zoals bijvoorbeeld de werkgever die de cursus heeft geadviseerd, de school, een BSO, zorginstelling of doorverwijzer), dan zal de klant altijd eerst proberen de schade te verhalen op deze andere partij.
 7. Als de overeenkomst is gesloten door een andere (rechts)persoon, voor een klant (zoals bijvoorbeeld de werkgever voor een werknemer), dan zal deze klant, indien hij aansprakelijk is gesteld door een klant (de betreffende klant of een andere klant), nooit proberen deze schade op Van Hoegee Consulting of Van Hoegee BV te verhalen, tenzij de betreffende (rechts)persoon – klant niet blijkt te beschikken over een passende aansprakelijkheidsverzekering, en de verzekering van Van Hoegee BV wel dekking zou bieden.
 8. Van Hoegee Consulting of Van Hoegee BV kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van foto’s of filmpjes. Foto’s en films worden nooit gemaakt bij individuele sessies en ook nooit bij activiteiten waarvan klanten misschien niet willen dat bekend is dat zij eraan mee doen. Wel worden soms foto’s en films gemaakt bij onder meer events, workshops, trainingen en wedstrijden. Van Hoegee Consulting zal alsdan aan alle klanten voldoende duidelijk maken dat er foto’s of films worden gemaakt die eventueel voor promotiedoeleinden gebruikt zullen worden.  Indien de klanten hier bezwaar tegen hebben, dan moeten klanten op dat moment zelf aangeven bezwaar te maken. Dan zal daar rekening mee worden gehouden, door van de betreffende personen geen foto’s te maken. Worden er foto’s of films geplaatst waar de klanten achteraf toch bezwaar tegen hebben, dan worden deze zo snel als redelijkerwijs mogelijk verwijderd.
 9. Klant is verantwoordelijk voor het zich adequaat verzekeren tegen alle schade van welke aard ook, die door eigen toedoen of nalatigheid wordt veroorzaakt, alsmede voor schade die op welke wijze ook door eigen goederen wordt veroorzaakt.

Artikel 7: Relatiebeding

 1. Het is klanten of hun relaties zoals partners, werkgevers of werknemers niet toegestaan om op basis van deelname of de hierbij opgedane kennis of vaardigheden, Van Hoegee BV of Van Hoegee Consulting concurrentie aan te doen.
 2. De namen ‘Shoshin’ en ‘Training Driftkikker’ en de logo’s mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.
 3. Het is klanten of hun relaties zoals partners, werkgevers of werknemers niet toegestaan om klanten of medewerkers over te nemen van Van Hoegee BV of Van Hoegee Consulting zonder schriftelijke toestemming.

Artikel 8: Extra voorwaarden voor coaching, online diensten, en bijproducten

 1. De eindtermijn van een online dienst wordt per e-mail van tevoren aan de klant bekend gemaakt  of wordt genoemd op de website (in beginsel een jaar na aanmelding).
 2. Het is niet mogelijk om deelname aan het online dienst na aanschaf te annuleren en de klant moet derhalve het volledige klantengeld betalen. De klant komt hiermee expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is, tenzij Van Hoegee Consulting toerekenbaar tekort komt.
 3. De klant neemt een online dienst af voor 1 jaar en kan, indien gewenst, de toegang per jaar verlengen. De klant wordt een maand van tevoren via email / het leerplatform gevraagd of deze gebruik wil maken van verlenging van het abonnement (tegen betaling). Hierdoor kan de klant gebruik blijven maken van het leerplatform en de nieuwste inzichten en aanvullingen op het programma. De betaling zal via I-deal plaatsvinden of op facturatiebasis. Indien wordt gekozen voor verlenging, dient de klant voor de vervaldatum het abonnement te verlengen; anders kan het zijn dat de gegevens vervallen. Van Hoegee Consulting behoudt zich het recht voor om alle verlengde abonnementen in duur zo aan te passen, dat alle jaarlijkse verleningen tegelijk verwerkt kunnen worden.
 4. Coaching gesprekken (offline en online, zelfstandig of als onderdeel van een pakket) dienen minimaal 24 uur van te voren per e-mail te worden afgezegd, waarna een nieuwe afspraak kan worden gepland. Een nieuwe afspraak moet altijd binnen de duur van het programma plaatsvinden. Als het gesprek binnen 24 uur voor aanvang of niet afgezegd wordt, vervalt het recht op het gesprek. Inhalen van het gesprek is eventueel mogelijk, maar niet op basis van recht van de klant maar als gunst door Van Hoegee Consulting.
 5. Van Hoegee Consulting kan, ook bij afzegging langer dan 24 uur tevoren, niet garanderen dat er ruimte in de agenda’s van de coaches is om een gesprek in te halen. Dit kan dus betekenen dat het coaching gesprek alsnog komt te vervallen, al spannen wij ons tot het uiterste in om dit te voorkomen.
 6. Van Hoegee Consulting streeft ernaar de online materialen minstens drie jaar lang voor de klanten toegankelijk te houden, maar kan dit niet garanderen. Als Van Hoegee Consulting de materialen gaat verwijderen of verhuizen naar een andere URL, dan zal Van Hoegee Consulting dit altijd ruim van te voren per e-mail laten weten, zodat de klant in staat is deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Van Hoegee Consulting zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat de klant aan Van Hoegee Consulting bekend heeft gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor risico van de klant.
 7. Van Hoegee Consulting behoudt zich het recht voor om extra kosten in rekening te brengen voor ondersteuning bij het installeren of gebruik van plug-ins. Dit zal altijd van te voren duidelijk kenbaar gemaakt worden.
 8. De levering van producten is niet de kern van onze onderneming. Er worden wel af en toe ondersteunende producten gekocht en geleverd. Al deze producten worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud totdat alle vorderingen van Van Hoegee Consulting op betreffende klant zijn voldaan.

Artikel 9: Extra voorwaarden voor events, clinics en bijeenkomsten

 1. Wie wil deelnemen aan een event, dient middels de voorgeschreven wijze een toegangskaart aan te schaffen. Enkel toegangskaarten die zijn aangeschaft bij Van Hoegee Consulting of door haar ingeschakelde of erkende voorverkoopbureaus worden als geldig erkend. De klant staat in voor de juistheid van de bij de aankoop van de toegangskaart verstrekte gegevens, eventuele onjuiste gegevens komen voor eigen rekening en risico.
 2. Klanten zijn gehouden de toegangskaart gedurende het gehele event en/of de live bijeenkomst bij zich te dragen en op eerste verzoek te tonen.
 3. Gedurende verblijf op de locatie van het event en/of de live bijeenkomst dient de klanten zich te gedragen in overeenstemming met de geldende normen wat betreft de openbare orde, goede zeden en fatsoen. Voorts is de klant gehouden zich te gedragen conform de door Van Hoegee Consulting of door de locatie-eigenaar gehanteerde huisregels, en regels met betrekking tot het betreffende event en/of de live bijeenkomst. De klant is in dit verband tevens verplicht de ter plaatste gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen.
 4. Van Hoegee Consulting is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, klanten de toegang tot de locatie te weigeren of van de locatie te (doen) verwijderen indien een klant zich niet gedraagt conform het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, dan wel indien dit anderszins noodzakelijk wordt geacht ter handhaving van de rust en orde tijdens het event en/of de live bijeenkomst. Klanten hebben in dat geval geen recht op restitutie.
 5. Anders dan in artikel 4 bepaald, geldt bij aanmelding voor events, clinics en bijeenkomsten het volgende: klanten kunnen tot 10 dagen voor de bijeenkomst een reservering (mogelijke aankoop of getoonde interesse) kosteloos annuleren. Daarna dient bij annulering of het niet op komen dagen een no-show-fee van € 49,00 incl. Btw te worden voldaan voor het te laat annuleren van de reservering. Eenmaal daadwerkelijk aangeschafte toegangskaarten worden niet teruggenomen of geruild. Evenmin vindt restitutie van het aankoopbedrag plaats. Het staat Van Hoegee Consulting vrij hier eventueel vanaf te wijken bij een verzoek hiertoe meer dan 10 dagen tevoren.
 6. Indien de klant niet kan deelnemen aan een event, clinic of bijeenkomst is het in bepaalde gevallen toegestaan zich kosteloos te laten vervangen door een ander, maar daar is schriftelijke goedkeuring van Van Hoegee Consulting voor nodig.  
 7. Van Hoegee Consulting is gerechtigd een event, clinic of bijeenkomst te verschuiven naar een andere datum of locatie dan wel een event, clinic of bijeenkomst in zijn geheel te annuleren, zonder aansprakelijk te zijn voor enige ten gevolge daarvan geleden of te lijden schade.
 8. Indien een event, clinic of bijeenkomst door Van Hoegee Consulting wordt geannuleerd of verschoven naar een andere datum of locatie, zal maximaal eventueel het tarief worden terugbetaald dat vermeld staat op de toegangskaart, ongeacht welke prijs voor de toegangskaart is betaald. Er ontstaat bij annulering of verschuiving geen automatisch recht op toegang tot een ander event.

Artikel 10: tot slot

 1. Op alle offertes, overeenkomsten en deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing (onder meer geen Weens Koopverdrag).
 2. Wanneer een conflict ontstaat tussen Van Hoegee Consulting en de klant, zal eerst drie maanden lang (behoudens overduidelijk spoedeisende gevallen) geprobeerd worden om dit onderling te schikken, eventueel middels een mediator.
 3. Wanneer dit schikken nergens toe leidt, is bevoegd de rechter te Midden-Nederland.

Deze algemene voorwaarden kun je ook lezen door op onderstaande link te klikken (PDF). Vervolgens kun je ze opslaan en printen als je dat wilt: Algemene Voorwaarden Van Hoegee Consulting (versie 16-03-2019)