Artikel 1 Overeenkomst, opzegging en opzegtermijn

1. Driftkikker is een (beschermde) merknaam van Van Hoegee Consulting. Overeenkomsten voor groepscursussen worden altijd gesloten met eenmanszaak Van Hoegee Consulting. Overeenkomsten voor individuele cursussen en/of begeleiding worden altijd aangegaan met Van Hoegee BV. Voor individuele begeleiding is namelijk een uitgebreidere aansprakelijkheidsregeling nodig, welke is georganiseerd binnen Van Hoegee BV. Deelnemers stemmen hier expliciet mee in. De overeenkomst wordt aangegaan door middel van een online inschrijfformulier waarbij u heeft aangevinkt de Algemene Voorwaarden te hebben geaccepteerd, of een overeenkomst per e-mail waarbij de Algemene Voorwaarden zijn toegevoegd en van toepassing zijn verklaard. Daarnaast geldt dat, wie een factuur betaalt aan Van Hoegee BV, akkoord gaat met de algemene voorwaarden, zoals ook op de factuur is vermeld.
2. De overeenkomst is een inspanningsverbintenis.
3. Per augustus kunnen jaarlijks de algemene voorwaarden worden aangepast. Bij overeenkomsten die dan nog lopen, gelden de algemene voorwaarden van het moment van sluiten van de overeenkomst.

Artikel 2. Betaling inschrijf- en cursusgeld

1. Het overeengekomen cursusgeld dient in zijn geheel, vooruit te worden betaald, en wel uiterlijk tien werkdagen voor de eerste les van de betreffende cursus of voor begeleidingstraject, tenzij schriftelijk een betalingsregeling in termijnen is afgesproken.
2. Betaling zal plaatsvinden (afhankelijk van het in lid 1 bepaalde) door middel van overschrijving naar de bankrekening van Van Hoegee Consulting, NL43INGB0005080979, of Van Hoegee BV, NL74INGB0007137791 onder vermelding van de naam van de deelnemer. Van Hoegee biedt voor het gemak van de deelnemer de mogelijkheid tot automatische incasso of betaling per I-deal.
3. Wanneer voor de vervaldatum het cursusgeld niet is ontvangen, heeft de cursusleider het recht de deelnemer uit te sluiten van het verder volgen van de cursus of begeleiding, totdat betaling is geschied of de deelnameovereenkomst is beëindigd.
4. Opzegging van de overeenkomst ten aanzien van een afzonderlijke cursus of individuele begeleiding kan alleen uiterlijk tien werkdagen vóór aanvang van de cursus en onder de daartoe bij inschrijving voor die cursus of overeenkomst gestelde voorwaarden. Latere opzegging door de deelnemer voorafgaand aan de cursus leidt tot een verplichte betaling van 50% van het cursusgeld. Opzegging na aanvang van de cursus zonder tekortkoming van de kant van Driftkikker leidt ertoe dat het volledige cursusgeld verschuldigd is. Opzegging moet altijd per e-mail gedaan worden, met duidelijke vermelding bij het onderwerp dat het een opzegging betreft.
5. Het cursusgeld is ook verschuldigd indien een deelnemer, om welke reden dan ook, één of meerdere malen niet in staat is aan de cursus deel te nemen. In geval van een ernstige ziekte, blessure of bijvoorbeeld stages in het buitenland, kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Een en ander kan alleen bij tijdige melding, en in onderling overleg met de cursusleider. In geval van tijdige ziekte of blessure van alle cursusleiders, wordt de mogelijkheid geboden de les of begeleiding op een ander tijdstip in te halen. Bij langdurige uitval van de cursusleiders zal Driftkikker of Van Hoegee BV er zelf toe overgaan cursusgeld terug te betalen.
6. Wanneer het cursusgeld ten onrechte niet wordt voldaan, dan heeft Van Hoegee BV recht op vergoeding van rechtsbijstand en incassokosten, ten bedrage van 15% van de vordering, met een minimum van 150 Euro (40 Euro voor consumenten), of minder indien de BV daadwerkelijk en aantoonbaar aan minder genoeg heeft om de vordering te innen.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

1. Deelname aan activiteiten van Driftkikker geschiedt in beginsel op eigen risico van de deelnemer. De deelnemer moet daarom altijd zelf ook goed opletten wat hij of zij doet, zowel voor zichzelf als voor anderen. Deelnemers moeten zich ten alle tijden houden aan de regels van de oefenruimte, of andere regels zoals deze op de cursuslocatie duidelijk kenbaar zijn gemaakt, en/of zoals deze zijn toegezonden aan de opdrachtgever bij een activiteit op locatie van de opdrachtgever. Zijn deze regels geschonden dan kan enkel de deelnemer en/of de opdrachtgever aansprakelijk zijn.
2. Driftkikker en de individuele cursusleiders zijn in geen geval aansprakelijk. Enkel Van Hoegee BV kan eventueel aansprakelijk worden gesteld voor schade, maar maximaal tot het bedrag waarvoor de BV een passende aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten. Ook met betrekking tot producten die eventueel worden gekocht kan enkel Van Hoegee BV aansprakelijk worden gesteld.
3. Driftkikker en/of Van Hoegee BV zijn niet aansprakelijk voor vermissing van kleding of andere eigendommen van de deelnemers die zijn achtergelaten in of in de nabijheid van de trainingsruimte. Ook kunnen Driftkikker en/of Van Hoegee BV nooit aansprakelijk worden gesteld voor smartengeld of shockschade.
4. De deelnemer is aansprakelijk voor de schade die hij door schuld, opzet en nalatigheid toebrengt aan apparatuur of andere eigendommen van Van Hoegee Consulting, Van Hoegee BV of andere deelnemers van de activiteiten van Van Hoegee Consulting of Van Hoegee BV.
5. Als naast Van Hoegee BV wellicht ook een andere partij aansprakelijk gesteld kan worden (zoals bijvoorbeeld de werkgever die de cursus heeft geadviseerd, de school, BSO, zorginstelling of doorverwijzer), dan zal de deelnemer altijd eerst proberen de schade te verhalen op deze andere partij.
6. Als de overeenkomst is gesloten door een andere (rechts)persoon, voor een deelnemer (zoals bijvoorbeeld de werkgever voor een werknemer), dan zal deze, indien hij aansprakelijk is gesteld door een deelnemer (de betreffende deelnemer of een andere deelnemer), nooit proberen deze schade op Van Hoegee BV te verhalen, tenzij de betreffende (rechts)persoon niet blijkt te beschikken over een passende aansprakelijkheidsverzekering en de verzekering van Van Hoegee BV wel dekking zou bieden.
7. Noch Van Hoegee Consulting, noch Van Hoegee BV kan aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van foto’s of filmpjes. Foto’s en films worden nooit gemaakt bij individuele sessies en ook nooit bij activiteiten waarvan deelnemers misschien niet willen dat bekend is dat zij eraan mee doen. Wel worden soms foto’s en films gemaakt bij neutralere groepsactiviteiten. Driftkikker en Van Hoegee BV gaan ervan uit dat de deelnemers hier geen bezwaar tegen hebben. Is dit wel het geval, dan dienen deelnemers op het moment zelf expliciet aan te geven bezwaar te maken. Dan zal daar rekening mee worden gehouden, maar anders gaan Driftkikker en Van Hoegee BV er op grond van deze algemene voorwaarden vanuit dat instemming is verleend.

Artikel 4. Offertes

1. Offertes worden altijd gedaan op naam van Van Hoegee BV. Offertes zijn altijd geldig gedurende 30 dagen, tenzij expliciet anders is aangegeven. Van Hoegee BV is enkel aan de aanvaarding gebonden als dit binnen deze 30 dagen (of de expliciet aangegeven andere termijn) is gedaan, of indien pas later is aanvaard, maar de BV alsnog expliciet en schriftelijk het aangaan van de overeenkomt bevestigt.
2. De prijzen van de offertes zijn altijd exclusief BTW voor bedrijven, en altijd inclusief BTW voor consumenten.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Van Hoegee BV niet om een deel van de overeenkomst te verrichten voor een deel van de prijs, tenzij de BV daar expliciet en schriftelijk mee instemt.

Artikel 5. Relatiebeding

1. Het is deelnemers of hun relaties zoals partners of werkgevers niet toegestaan om op basis van deelname en de hierbij opgedane kennis of vaardigheden Van Hoegee Consulting of Van Hoegee BV concurrentie aan te doen. De naam Driftkikker mag niet zonder toestemming gebruikt worden voor trainingen of woedemanagement of op enigerlei wijze die inbreuk zou kunnen maken op de rechten en belangen van Van Hoegee Consulting in deze.
2. Het is deelnemers of hun relaties zoals partners of werkgevers niet toegestaan om deelnemers of medewerkers over te nemen van Van Hoegee Consulting of Van Hoegee BV.

De algemene voorwaarden zijn altijd van toepassing. Deze algemene voorwaarden kun je ook lezen door op onderstaande link te klikken (PDF). Vervolgens kun je ze opslaan en printen als je dat wilt:

Algemene Voorwaarden Driftkikker (25-07-2016)